Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia
zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu
akceptuję

Konkurs

 
REGULAMIN GŁOSOWANIA NA NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI W KONKURSIE FESTIWALOWYM „SCREEN & SOUND FEST.- LET’S SEE THE MUSIC” 2018

 
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki głosowania internetowego na nagrodę publiczności w Konkursie na stworzenie wizualizacji do utworów polskich kompozytorów (dalej: Konkurs), organizowanym w ramach Festiwalu „Screen & Sound Fest. - Let’s See The Music” edycja VI 2018 (dalej: Festiwal). 
2. Oficjalna strona internetowa Festiwalu i Konkursu: www.screenandsound.pl.
3. Organizatorem Festiwalu i Konkursu jest Fundacja Bielecki Art z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bociana 6, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340956 (dalej: Organizator).
4. Udział w głosowaniu jest bezpłatny i dobrowolny. 
5. Celem głosowania jest wyłonienie spośród prac konkursowych zgłoszonych do Konkursu i zamieszczonych na stronie internetowej www.screenandsound.pl jednej pracy, która uzyska największą liczbę głosów. 
6. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która posiada konto użytkownika w serwisie Facebook (dalej: Uczestnik).
7. Głosowanie odbywa się przez stronę internetową www.screenandsound.pl przy użyciu widgetu Facebook. Aby oddać głos należy kliknąć w przycisk „Głosuj” („Vote”) znajdujący się pod filmem, na który Uczestnik chce oddać głos. Następnie wyświetli się podstrona z wybranym filmem. Aby skutecznie oddać głos na ten film Uczestnik musi zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek znajdujących się na tej podstronie i potwierdzić swój głos przyciskiem „głosuj”. Następnie pojawi się ekran logowania Facebook (tylko w przypadku, gdy Uczestnik nie jest zalogowany w serwisie Facebook). Oddany głos zostanie zapisany w bazie danych serwisu Screen & Sound Fest. 
8. W związku z udziałem w głosowaniu Organizator będzie przetwarzać dane identyfikacyjne Uczestników w postaci imienia i nazwiska lub innego identyfikatora używanego przez Uczestnika na profilu Facebook, adresu e-mail oraz ID przyporządkowanego przez serwis Facebook do konta Użytkownika. W/wym. dane są dla Organizatora niezbędne w celu weryfikacji rzetelności i zgodności przebiegu głosowania z zasadami określonymi w Regulaminie, w tym  w szczególności w pkt 9 i 10. 
9. Uczestnik głosowania może oddać tylko jeden głos na jedną pracę konkursową wybraną spośród wszystkich kategorii.
10. Zabrania się używania programów lub systemów wspomagających oddawanie głosów oraz wysyłania głosów za pomocą fikcyjnych profili utworzonych na portalu Facebook. 
11. Głosowanie trwa od godziny 12.00 w dniu 21 września 2018 r. do godz. 12.00 w dniu 12 października 2018 r. 
12. Wyniki głosowania będą prezentowane na bieżąco na stronie internetowej www.screenandsound.pl. Na 48 godzin przed końcem głosowania wyniki zostaną ukryte. Wynik ostateczny głosowania zostanie przedstawiony w dniu 13 października 2018 r. w trakcie trwania Gali Finałowej Festiwalu, która odbędzie się w Krakowie, w Kijów.Centrum (Al. Krasińskiego 34) od godz. 19.30.
13. Autor pracy konkursowej, która otrzyma najwięcej głosów w głosowaniu internetowym otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł.
14. Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się w załączniku nr 1.
15. Obowiązkowa informacja dot. przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
16. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej: www.screenandsound.pl.
  
Załącznik nr 1 do REGULAMINU
 
TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU  Z UDZIAŁEM W GŁOSOWANIU
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Bielecki Art z siedzibą w Krakowie (kod: 31-231), ul. Bociana 6, tel.: (12) 61-64-196, e-mail: fundacja@bieleckiart.pl, jako Administratora Danych Osobowych, w zakresie:
- imienia i nazwiska lub innego identyfikatora używanego przeze mnie na profilu Facebook;
- adresu e - mail;
- ID przyporządkowanego przez serwis Facebook do mojego konta Użytkownika - 
w celu udziału w głosowaniu na nagrodę publiczności w Konkursie organizowanym w ramach Festiwalu „Screen & Sound Fest.” – edycja VI 2018, na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dostępnym pod na stronie www.screenandsound.pl oraz przy uwzględnieniu zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej spełniającej wymogi art. 13 RODO, znajdującej się w Załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu.
  
Załącznik nr 2 do REGULAMINU 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) Organizator informuje, że:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych Uczestnika, w zakresie:
imienia i nazwiska lub innego identyfikatora używanego na profilu Facebook;
adresu e - mail;
ID przyporządkowane przez serwis Facebook do konta Użytkownika, który jest także Uczestnikiem;
jest Organizator Festiwalu i Konkursu, tj. Fundacja Bielecki Art z siedzibą w Krakowie (31-231), ul. Bociana 6, telefon:  (12) 61-64-196, e-mail: fundacja@bieleckiart.pl
2. Cele przetwarzania danych osobowych:
Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestnika wskazane w pkt 1 w celu przeprowadzenia internetowego głosowania na nagrodę publiczności w konkursie festiwalowym „Screen & Sound Fest. – Let’ s See The Music”, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.  
3. Podstawa prawna przetwarzania oraz informacja o obowiązku / dobrowolności podania danych: 
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika wskazane w pkt 1:
(i) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj.: w oparciu o jego zgodę wyrażoną w sposób określony  w pkt 15 Regulaminu.
(ii) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj.: w oparciu o prawnie uzasadniony interes Organizatora. 
Zgoda na przetwarzanie danych w związku  z udziałem w głosowaniu ma charakter dobrowolny, jednak jej brak uniemożliwi udział w głosowaniu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana przez Uczestnika. 
Wycofanie zgody nastąpić może poprzez wysłanie wiadomości e-mail albo drogą pocztową na adresy Organizatora wskazane w pkt 1 powyżej.
Wycofanie zgody spowoduje anulowanie głosu oddanego przez Uczestnika oraz natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Uczestnika oraz ich usunięcie przez Organizatora. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu tego cofnięcia. 
4. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane i przechowywane przez Organizatora do czasu rozstrzygnięcia głosowania lub do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika, jeśli cofnięcie nastąpi przed rozstrzygnięciem głosowania.
5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: 
Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione:
(i) usługodawcom zewnętrznym Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi głosowania oraz obsługi ogłoszenia wyników, w tym służbom technicznym i organizacyjnym (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnieniu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
(ii) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia  i Liechtenstein).
W związku jednak z użyciem komunikacji, widgetu Facebook na potrzeby głosowania możliwym jest w tym zakresie przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich, dlatego Organizator zachęca do zapoznania się z procedurami i polityką prywatności Facebook przed przystąpieniem do głosowania. 
7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Uczestnik nie będzie podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), a jego dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania w tym zakresie. 

Regulamin głosowania 2018