Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia
zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu
akceptuję

D, h, m, s

Konkurs

REGULAMIN
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs w ramach Festiwalu: Screen & Sound Fest. Let’s See The Music (V edycja 2017), dalej zwany „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Bielecki Art z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bociana 6, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340956, REGON: 121072997; NIP: 945–213–42-58 (dalej zwana „Organizatorem”).
3. Konkurs odbywa się w następujących etapach:
• 26.04.2017 r. – otwarcie i ogłoszenie Konkursu;
• 23.08.2017 r. – termin nadsyłania prac konkursowych;
• 29.09.2017 r. – ogłoszenie prac nominowanych do nagrody Grand Prix – Super Kreator;
• 21.10.2017 r. – Finał Konkursu: ogłoszenie zwycięzców i prezentacja prac konkursowych.
4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, nr 4, poz. 27 t.j.)
5. Kontakt z Organizatorem Konkursu: e-mail: festiwal@bieleckiart.pl, telefon: +48 605 077 066.

§2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1. Strona internetowa Festiwalu – www.screenandsoundfest.pl
2. Komisja kwalifikacyjna – 3-5 - osobowy organ wyłoniony przez Organizatora Konkursu, składający się z przedstawicieli środowiska artystycznego.
3. Jury Konkursu – 4-osobowy organ wyłoniony przez Organizatora Konkursu. Skład Jury:
• Prof. Jerzy Kucia
• Prof. Bogusław Skowronek
• Mikołaj Valencia
• Janusz Bielecki
4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna przystępująca do Konkursu przez zarejestrowanie się na stronie internetowej Festiwalu. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do Konkursu i uzyskać status Uczestnika po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 
§ 3. Prace konkursowe
 
1. Praca konkursowa polega na stworzeniu wizualizacji w dowolnej technice filmowej do jednego z niżej wymienionych utworów polskich kompozytorów. Oprócz wizualizacji do pełnej wersji utworu, Uczestnik tworzy i przesyła Organizatorowi:
• zapowiedź w formie krótkiego filmu o czasie trwania do 30 s., w której Uczestnik osobiście zaprezentuje siebie i swoją pracę konkursową oraz
• stop klatkę – jeden wybrany obraz z wizualizacji identyfikujący pracę konkursową.
2. Lista utworów konkursowych:
• Anna Maria Huszcza - The Wall
• Kamil Kosecki - Nocturne for violin and piano (fragment)
• Dariusz Mazurowski - Far Beyond the Heliopause
• Piotr Moss - Presto
• Jakub Polaczyk - Floating Skies
• Michał Woźniak - Viatoris
3. Uczestnik może wybrać dowolny utwór spośród wyżej wymienionych na potrzeby stworzenia pracy konkursowej.
4. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną pracę konkursową.
5. Do Konkursu można zgłosić wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach lub przeglądach festiwalowych.
6. Przy tworzeniu pracy konkursowej Uczestnik zobowiązany jest korzystać wyłącznie z pełnej wersji utworu udostępnionej przez Organizatora. Przy tworzeniu pracy konkursowej Uczestnicy nie mają prawa ingerencji w formę utworów konkursowych (skracanie, wydłużanie, łączenie z innymi
utworami itp.)
7. Pliki audio z utworami konkursowymi znajdują się na Stronie internetowej Festiwalu.
8. Pobranie pliku audio wymaga rejestracji na Stronie internetowej Festiwalu. Odsłuchanie utworów nie wymaga rejestracji.
9. Plik zawierający pracę konkursową powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
§ 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie
 
1. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają artyści z całego świata. Osoby niepełnoletnie, których prace będą nominowane w Konkursie, mogą uczestniczyć w Finale Konkursu tylko pod opieką osoby dorosłej.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do dnia 23 sierpnia 2017 r. dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłać Organizatorowi plik zawierający pracę konkursową wraz z zapowiedzią oraz obrazem identyfikującym pracę, zgodnie z §3 ust.1 oraz załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Decyduje data otrzymania zgłoszenia i pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu.
3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na Stronie internetowej Festiwalu. Pliki zawierające pracę konkursową Uczestnik przesyła za pomocą konta założonego na Stronie internetowej Festiwalu. Przesłanie pracy konkursowej nie jest możliwe z urządzeń mobilnych.
4. Organizator Konkursu ma prawo odrzucić zgłoszenia niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nieinformowania Uczestnika o przyczynach odrzucenia zgłoszenia.
5. Zgłoszenie udziału w Konkursie prawidłowo dostarczone Organizatorowi Konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
6. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych plików ani innych materiałów.
 
§ 5. Przebieg Konkursu
 
1. Przewidziane są następujące gratyfikacje w Konkursie:
• Nagroda Grand Prix – Super Kreator
• Dwa wyróżnienia.
2. Komisja kwalifikacyjna dokona wstępnej selekcji nadesłanych prac konkursowych i zakwalifikuje do Konkursu prace spełniające wymogi Regulaminu.
3. Spośród prac zakwalifikowanych do Konkursu, Jury nominuje do nagrody Grand Prix – Super Kreator maksymalnie 15 prac konkursowych. Nazwiska ich autorów zostaną opublikowane na Stronie internetowej Festiwalu w dniu 29 września 2017 r. Prace nominowane zostaną zaprezentowane na Stronie internetowej Festiwalu.
4. Spośród prac nominowanych do nagrody Grand Prix – Super Kreator, Jury wybierze zwycięzcę oraz osoby wyróżnione. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas Finału Konkursu oraz na Stronie internetowej Festiwalu w dniu 21 października 2017 r.
5. Obrady Jury są tajne a decyzje ostateczne, niepodlegające weryfikacji.
6. W trakcie Finału Konkursu ogłoszony zostanie również zdobywca nagrody publiczności przyznanej w wyniku głosowania, o którym mowa w §7 ust.3.
 
§6. Koszty udziału
 
1. Koszty stworzenia, nagrania i przesłania prac konkursowych oraz zgłoszenia udziału w Konkursie pokrywają Uczestnicy Konkursu.
2. Organizator zapewnia autorom prac nominowanych, mającym miejsce zamieszkania poza Krakowem, jeden nocleg (21/22 października 2017 r.) w wybranym przez Organizatora Hotelu na terenie Krakowa, o standardzie minimum 3*. O szczegółach noclegu osoby te zostaną poinformowane przez Organizatora drogą elektroniczną – na adres e-mail podany przy rejestracji na Stronie internetowej Festiwalu.
 
§7. Nagrody
 
1. W Konkursie przewidziana jest nagroda główna - Grand Prix w kwocie 10 000 zł oraz dwa wyróżnienia w kwocie po 5 000 zł.
2. Jury Konkursu ma prawo nie przyznać nagrody lub wyróżnienia w przypadku, gdy poziom prac nie będzie spełniał wymogów Regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez Organizatora Konkursu. Jury ma prawo również podjąć decyzję o innym podziale nagród.
3. Dodatkowo przewiduje się nagrodę publiczności w kwocie 10 000 zł. Nagrodę otrzyma autor pracy konkursowej, która otrzyma najwięcej głosów w głosowaniu internetowym. W głosowaniu wezmą udział prace nominowane do nagrody Grand Prix – Super Kreator. Szczegóły głosowania zostaną podane na Stronie internetowej Festiwalu.
4. Organizator może przyznać nagrody pozaregulaminowe.
 
§ 8. Prawa autorskie i dane osobowe
 
1. Organizator oświadcza, że posiada prawa do utworów wymienionych w §3 ust. 2, pozwalające na realizację Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że przysługują im na zasadzie wyłączności wszelkie prawa do zgłoszonych przez siebie prac konkursowych i innych materiałów przesłanych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z Konkursem, w szczególności prawa autorskie oraz prawa pokrewne. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że publikacja prac konkursowych, jak również innych materiałów przesłanych Organizatorowi w związku z Konkursem nie naruszy niczyich praw ani dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności praw do wizerunku innych osób, jak również posiadają prawo do udzielenia Organizatorowi upoważnienia, o którym mowa w §8 ust. 3.
3. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do Konkursu pracami (wizualizacjami) i innymi materiałami przesłanymi Organizatorowi w związku z Konkursem, w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień i upublicznień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo) - zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu - wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet, - publicznego odtwarzania- publicznego wyświetlania- nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, włącznie z prezentacją prac z podkładem muzycznym wykonywanym “na żywo”, każdorazowo w kontekście ich związku z Festiwalem, w szczególności dla potrzeb promocji Festiwalu, w tym jego kolejnych edycji i z prawem użycia w w/wym. zakresie wizerunku wszystkich osób utrwalonych w treści prac konkursowych i innych materiałów przesłanych Organizatorowi w związku z Konkursem. Organizator ma prawo wykorzystywać również wybrane fragmenty prac w w/wym. zakresie i na w/wym. polach eksploatacji. Udzielenie powyższej zgody następuje nieodpłatnie.
4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw w związku z upublicznieniem / korzystaniem z prac konkursowych lub innych materiałów przesłanych Organizatorowi w związku z Konkursem zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności prawnej i finansowej, wobec tych osób i zobowiązuje się zaspokoić wszystkie te roszczenia.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i w zakresie niezbędnym do jego należytego przeprowadzenia. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania wymaganych danych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.
7. W przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu, przedstawiciel ustawowy potwierdza wyżej wymienione oświadczenia i zobowiązania Uczestnika w formie pisemnej.
 
§ 9. Postanowienia końcowe
 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Strony internetowej Festiwalu.
2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 kwietnia 2017 roku.
3. Niniejszy Regulamin zostaje sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski.
4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości stosunku prawnego pomiędzy Uczestnikiem Konkursu a Organizatorem, jest prawo polskie.
5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub w całości nieważne z mocy prawa, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania jego zmiany. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
6. Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator w Porozumieniu z Jury. 
7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany w harmonogramie Konkursu wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
8. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą wprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Załącznik nr 1

Przesłany przez Ciebie plik nie będzie w żaden sposób modyfikowany po stronie serwera. Dlatego PROSIMY o bezwzględne zastosowanie się do poniższych wytycznych. Ułatwi to Tobie bezproblemowe przesłanie filmu do konkursu.
Zapowiedź filmu:
Czas trwania zapowiedzi nie może przekroczyć 30 sekund.
Format pliku MP4.
Rozdzielczość 720p (proporcje obrazu: 16:9).
Standard kompresji wideo H.264 – film powinien być zapisany w 25 klatkach progresywnie (720@25p) z użyciem kontenera MP4 (plik powinien być wyeksportowany z rozszerzeniem .mp4).
Standard kompresji audio AAC.
Przesyłany plik nie może być większy niż 180 MB oraz jego bitrate nie może być większy niż 4 000 kb/s.
Film:
Format pliku MP4.
Rozdzielczość 720p (proporcje obrazu: 16:9).
Standard kompresji wideo H.264 – film powinien być zapisany w 25 klatkach progresywnie (720@25p) z użyciem kontenera MP4 (plik powinien być wyeksportowany z rozszerzeniem .mp4).
Standard kompresji audio AAC.
Przesyłany plik nie może być większy niż 180 MB oraz jego bitrate nie może być większy niż 4 000 kb/s.

Pamiętaj, że filmy przygotowane niezgodnie z powyższą specyfikacją nie zostaną zakwalifikowane do konkursu!
Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój film spełnia powyższe wymagania użyj programu Mediainfo Lite, program ten jest często dostarczany wraz z paczką kodeków Codec Guide: K-Lite Codec Pack.
Aby przekonwertować swój film do odpowiedniego formatu możesz skorzystać z darmowego programu Hand Brake.
Możesz pobrać testowy film przygotowany zgodnie z powyższą specyfikacją – w celu porównania go z Twoim plikiem. Link do pobrania: http://www.screenandsound.pl/demo.mp4

Regulamin SAS 2017