Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia
zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu
akceptuję

Konkurs


REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs w ramach Festiwalu: Screen & Sound Fest. - Let’s See The Music (VI edycja 2018), dalej zwany „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Bielecki Art z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bociana 6, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340956, REGON: 121072997; NIP: 945–213– 42-58, (dalej zwana „Organizatorem”).

3. Konkurs odbywa się w następujących etapach:

11 maja 2018 r. – Otwarcie i ogłoszenie Konkursu.

23 sierpnia 2018 r. –Termin nadsy
łania prac konkursowych.

21 września 2018 r. – Ogłoszenie prac nominowanych do nagród w kategorii: „Dramatic” oraz „Animation”; rozpoczęcie głosowania internetowego na nagrodę publiczności.

13 października 2018 r. – Finał Konkursu – ogłoszenie zwycięzców (Kraków, Kijów.Centrum).

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2018, poz. 165 t.j.).

5. Kontakt z Organizatorem Konkursu: e-mail: festiwal@bieleckiart.pl, telefon: +48 605 077 066.

§2. Definicje

U
żyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1. Festiwal – Festiwal „Screen & Sound Fest. - Let’s See The Music”

2. Strona internetowa Festiwalu – www.screenandsoundfest.pl

3. Komisja kwalifikacyjna – 3-5 - osobowy organ wyłoniony przez Organizatora Konkursu, składający się z przedstawicieli środowiska artystycznego.

4. Jury Konkursu – 4-osobowy organ wyłoniony przez Organizatora Konkursu. Skład Jury:

- Janusz Bielecki
- Kordian Kądziela
- Marcin Koszałka
- Robert Sowa

5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna przystępująca do Konkursu przez zarejestrowanie się na stronie internetowej Festiwalu. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do Konkursu i uzyskać status Uczestnika po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego i przekazaniu jej Organizatorowi.

§ 3. Prace konkursowe

1. Praca konkursowa polega na stworzeniu wizualizacji w dowolnej technice filmowej do jednego z niżej wymienionych utworów polskich kompozytorów. Oprócz wizualizacji do pełnej wersji utworu, Uczestnik tworzy i przesyła Organizatorowi:

- zapowied
ź w formie krótkiego filmu o czasie trwania do 30 s., w której Uczestnik osobiście zaprezentuje siebie i swoją pracę konkursową oraz

- stop klatkę – jeden wybrany obraz z wizualizacji identyfikujący pracę konkursową.


2. Lista utworów konkursowych:

- Bartosz Chajdecki - Gorato czyli wariacje na temat FASDESA
- Jan A. P. Kaczmarek - 18th SPRING
- Nikola Kołodziejczyk - Zima
- Dariusz Mazurowski - VIVA L'autunno

3. Uczestnik może wybrać dowolny utwór spośród wyżej wymienionych na potrzeby stworzenia pracy konkursowej.

4. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną pracę konkursową.

5. Do Konkursu można zgłosić wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach lub przeglądach festiwalowych.

6. Przy tworzeniu pracy konkursowej Uczestnik zobowiązany jest korzystać wyłącznie z pełnej wersji utworu udostępnionej przez Organizatora. Przy tworzeniu pracy konkursowej Uczestnicy nie mają prawa ingerencji w formę utworów konkursowych (skracanie, wydłużanie, łączenie z innymi utworami itp.).

7. Pliki audio z utworami konkursowymi znajdują się na Stronie internetowej Festiwalu.

8. Pobranie pliku audio wymaga rejestracji na Stronie internetowej Festiwalu. Odsłuchanie utworów nie wymaga rejestracji.

9. Plik zawierający pracę konkursową powinien być przygotowany zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie


1. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają artyści z całego świata. Osoby niepełnoletnie, których prace będą nominowane w Konkursie, mogą uczestniczyć w Finale Konkursu tylko pod opieką osoby dorosłej.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do dnia 23 sierpnia 2018 r. dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłać Organizatorowi plik zawierający pracę konkursową wraz z zapowiedzią oraz obrazem identyfikującym pracę, zgodnie z §3 ust.1 oraz załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Decyduje data otrzymania zgłoszenia i pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu.

3. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia znajdującego się na Stronie internetowej Festiwalu. Plik zawierający pracę konkursową(lub pliki w przypadku zgłoszenia większej liczby prac konkursowych), Uczestnik przesyła wyłącznie za pomocą konta założonego na Stronie internetowej Festiwalu. Przesłanie pracy konkursowej nie jest możliwe z urządzeń mobilnych.

4. Organizator Konkursu nie zwraca nadesłanych filmów ani innych materiałów.

5. Warunkiem zgłoszenia udziału w Konkursie jest wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody i akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na Stronie Internetowej Festiwalu przy zakładaniu konta.

6. Organizator ma prawo zwrócić się do Uczestników o potwierdzenie akceptacji Regulaminu w formie pisemnej. W przypadku Uczestników niepełnoletnich przedstawiciel ustawowy potwierdza oświadczenie o akceptacji Regulaminu w formie pisemnej.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Organizatora, co do tożsamości Uczestnika, Organizator ma prawo skontaktować się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia poprawności danych podanych przy rejestracji.

§ 5. Przebieg Konkursu


1. Przewidziane są następujące gratyfikacje w Konkursie:

- Nagroda w kategorii "Dramaric",
- Nagroda w kategorii "Animation",
- Nagroda publiczności.

2. Komisja kwalifikacyjna dokona wstępnej selekcji nadesłanych prac konkursowych i zakwalifikuje do Konkursu prace spełniające wymogi Regulaminu.

3. Spośród prac zakwalifikowanych do Konkursu, Jury nominuje w każdej z dwóch kategorii (tj. „Dramatic” i „Animation”) maksymalnie po 15 prac konkursowych. Nazwiska ich autorów zostaną opublikowane na Stronie internetowej Festiwalu w dniu 21 września 2018 r. Prace nominowane zostaną zaprezentowane na Stronie internetowej Festiwalu.

4. Spośród prac nominowanych Jury wybierze najlepszą pracę w kategorii „Dramatic” i najlepszą pracę w kategorii „Animation”. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas Finału Konkursu w dniu 13 października 2018 r.

5. Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne, niepodlegające weryfikacji.

6. W trakcie Finału Konkursu ogłoszony zostanie również zdobywca nagrody publiczności przyznanej w wyniku głosowania, o którym mowa w §7 ust.3.

§6. Koszty udziału

1. Koszty stworzenia, nagrania i przesłania prac konkursowych oraz zgłoszenia udziału w Konkursie pokrywają Uczestnicy Konkursu.

2. Organizator zapewnia autorom prac nominowanych, mającym miejsce zamieszkania poza Krakowem, jeden nocleg (13/14 października 2018 r.) w wybranym przez Organizatora Hotelu na terenie Krakowa, o standardzie minimum 3*. O szczegółach noclegu osoby te zostaną poinformowane przez Organizatora drogą elektroniczną – na adres e-mail podany przy rejestracji na Stronie internetowej Festiwalu.

§7. Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

a) Nagroda w kwocie 8 000,00 zł ( osiem tysięcy złotych) dla autora najlepszej pracy konkursowej w kategorii "Dramatic",

b) Nagroda w kwocie 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych) dla autora najlepszej pracy konkursowej w kategorii „Animation”,

c) Nagroda publiczności w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) dla autora pracy konkursowej, która otrzyma najwięcej głosów w głosowaniu internetowym. W głosowaniu wezmą udział prace nominowane do nagród w kategoriach „Dramatic” oraz Animation”. Szczegóły głosowania zostaną podane na Stronie internetowej Festiwalu.

2. Organizator może przyznać nagrody pozaregulaminowe.

§ 8. Prawa autorskie

1. Organizator oświadcza, że posiada prawa do utworów wymienionych w §3 pkt 2, pozwalające na realizację Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że przysługują im na zasadzie wyłączności wszelkie prawa do zgłoszonych przez siebie prac konkursowych i innych materiałów przesłanych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z Konkursem, w szczególności prawa autorskie oraz prawa pokrewne. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że publikacja prac konkursowych, jak również innych materiałów przesłanych Organizatorowi w związku z Konkursem nie naruszy niczyich praw ani dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności praw do wizerunku innych osób, jak również posiadają prawo do udzielenia Organizatorowi upoważnienia, o którym mowa w §8 pkt 3.

3. Uczestnicy Konkursu upoważniają Organizatora do korzystania i rozporządzania zgłoszonymi do Konkursu pracami (wizualizacjami) i innymi materiałami przesłanymi Organizatorowi w związku z Konkursem, w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: - utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formach (fotografia, audio, wideo) - zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu - wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet, - publicznego odtwarzania- publicznego wyświetlania- nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji, włącznie z prezentacją prac z podkładem muzycznym wykonywanym “na żywo”, każdorazowo w kontekście ich związku z Festiwalem, w szczególności dla potrzeb promocji Festiwalu, w tym jego kolejnych edycji i z prawem użycia w w/wym. zakresie wizerunku wszystkich osób utrwalonych w treści prac konkursowych i innych materiałów przesłanych Organizatorowi w związku z Konkursem. Organizator ma prawo wykorzystywać również wybrane fragmenty prac w w/wym. zakresie i na w/wym. polach eksploatacji. Udzielenie powyższej zgody następuje nieodpłatnie.

4. Przy publikowaniu prac konkursowych autorstwo pracy będzie oznaczane zgodnie ze wskazaniem autora.

5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw w związku z upublicznieniem / korzystaniem z prac konkursowych lub innych materiałów przesłanych Organizatorowi w związku z Konkursem zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności prawnej i finansowej, wobec tych osób i zobowiązuje się zaspokoić wszystkie te roszczenia.

6. Organizator ma prawo zwrócić się do Uczestników o potwierdzenie w/wym. oświadczeń i zobowiązań w formie pisemnej.

7. W przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu, przedstawiciel ustawowy potwierdza w/wym. oświadczenia i zobowiązania Uczestnika w formie pisemnej.

§9 Dane osobowe

1. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych: adresu, numeru telefonu, adresu e-mail przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i w zakresie niezbędnym do jego należytego przeprowadzenia.

Dane osobowe Uczestników w zakresie: imienia i nazwiska oraz adresu będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe Uczestników nominowanych obejmujące imię i nazwisko (ewentualnie pseudonim) zostaną opublikowane na Stronie internetowej Festiwalu zgodnie z postanowieniami §5 ust. 3 oraz będą przetwarzane przez Organizatora także po zakończeniu Konkursu w celu informowania o wynikach Konkursu i jego przebiegu oraz w związku z publikowaniem prac konkursowych zgodnie z postanowieniami §8, w celu wskazania autora pracy.

3. Rozpoczęcie przetwarzania danych osobowych Uczestnika następuje z chwilą założenia konta na Stronie internetowej Festiwalu.

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

5. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest po zalogowaniu się na swoje konto, poprzez zaznaczenie pola: „cofnięcie zgody”. Cofnięcie zgody skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie oraz usunięciem przez Administratora Danych Osobowych wszelkich danych osobowych oraz dostarczonych materiałów konkursowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. W związku z wypłatą nagród pieniężnych wymagane będzie podanie przez Uczestnika dodatkowych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej. Dane Uczestnika w tym zakresie będą przetwarzane jedynie dla celów wypłaty nagrody oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Odmowa podania danych wymaganych przez obowiązujące przepisy uniemożliwi wypłatę nagród Uczestnikom.

7. Z zastrzeżeniem postanowień §9 ust. 2, dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które są niezbędne dla zapewnienia obsługi Konkursu, w tym w szczególności obsługującym systemy teleinformatyczne oraz podmiotom uprawnionym z mocy obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora:

a) przez czas obowiązywania zgody wyrażonej przez Uczestnika i na czas osiągnięcia celów Konkursu zgodnie z Regulaminem – w przypadku danych przetwarzanych dla celów przeprowadzenia Konkursu,

b) do upływu okresu przedawnienia roszczeń – w przypadku danych przetwarzanych dla celów dochodzenia / obrony przed roszczeniami,

c) przez okres wymagany przepisami prawa – w przypadku danych przetwarzanych dla celów prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej,

d) przez czas obowiązywania zgody wyrażonej przez Uczestnika – w przypadku danych przetwarzanych dla potrzeb informowania o wynikach Konkursu,

e) przez czas obowiązywania upoważnienia wskazanego w §8 ust. 3 – w przypadku danych dotyczących określenia autorstwa prac konkursowych, chyba, 
że dłuższy okres przechowywania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne lecz odmowa ich podania b
ędzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

10. Po zakończeniu Konkursu Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem w kwestiach dot. jego danych osobowych pocztą tradycyjną na adres wskazany w §1 ust. 2 oraz za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych na adres wskazany w §1 ust. 5.

11. Po zakończeniu Konkursu Uczestnik zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe. W przypadkach określonych przepisami prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebieg Gali Finałowej będzie rejestrowany w formie dokumentacji video oraz dokumentacji fotograficznej. Uczestnicy nominowani, którzy potwierdzą udział w Gali Finałowej zostaną poinformowani o zasadach tej rejestracji oraz zasadach dot. przetwarzania danych osobowych obejmujących wizerunek Uczestnika. W przypadku braku zgody Uczestnika na rejestrację Uczestnik powinien zrezygnować z udziału w Gali Finałowej.

13.  Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych Uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

14. Uczestnik nie będzie podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka) a dane osobowe Uczestnika nie będą również wykorzystywane do profilowania.

15.  Organizator ma prawo zwróci
ć się do Uczestników o potwierdzenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej.

16. W przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu, przedstawiciel ustawowy potwierdza oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej.

17. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a począwszy od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby Uczestnika narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 10. Postanowienia ko
ńcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Strony internetowej Festiwalu.

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 maja 2018 roku.

3. Niniejszy Regulamin zostaje sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski.

4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej:

a)  prawem w
łaściwym dla całości stosunku prawnego pomiędzy Uczestnikiem Konkursu a Organizatorem jest prawo polskie,

b)  do rozpoznawania sporów wynikaj
ących z niniejszego Regulaminu właściwe są sądy polskie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestnika lub naruszać praw nabytych przez Uczestnika przed dokonaniem zmiany w Regulaminie, chyba że obowiązek wprowadzenia tego rodzaju zmiany wynika z przepisów prawa. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na Stronie internetowej Festiwalu z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

6. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest w części lub w całości nieważne z mocy prawa, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania jego zmiany, z zachowaniem zasad przewidzianych w §10 ust. 5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

Załącznik nr 1

Przesłany przez Ciebie plik nie będzie w żaden sposób modyfikowany po stronie serwera. Dlatego PROSIMY o bezwzględne zastosowanie się do poniższych wytycznych. Ułatwi to Tobie bezproblemowe przesłanie filmu do konkursu.

Zapowied
ź filmu:
Czas trwania zapowiedzi nie mo
że przekroczyć 30 sekund. Format pliku MP4.
Rozdzielczość 720p (proporcje obrazu: 16:9).


Standard kompresji wideo H.264 – film powinien być zapisany w 25 klatkach progresywnie (720@25p) z użyciem kontenera MP4 (plik powinien być wyeksportowany z rozszerzeniem .mp4).

Standard kompresji audio AAC.

Przesyłany plik nie może być większy niż 180 MB oraz jego bitrate nie może być większy niż4 000 kb/s.

Film:
Format pliku MP4.

Rozdzielczość 720p (proporcje obrazu: 16:9).

Standard kompresji wideo H.264 – film powinien być zapisany w 25 klatkach progresywnie (720@25p) z użyciem kontenera MP4 (plik powinien być wyeksportowany z rozszerzeniem .mp4).

Standard kompresji audio AAC.

Przesyłany plik nie może być większy niż 180 MB oraz jego bitrate nie może być większy niż4 000 kb/s.


Pamiętaj, że filmy przygotowane niezgodnie z powyższą specyfikacją nie zostaną zakwalifikowane do konkursu!

Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój film spełnia powyższe wymagania użyj programu Mediainfo Lite, program ten jest często dostarczany wraz z paczką kodeków Codec Guide: K-Lite Codec Pack.

Aby przekonwertować swój film do odpowiedniego formatu możesz skorzystać z darmowego programu Hand Brake.

Możesz pobrać testowy film przygotowany zgodnie z powyższą specyfikacją – w celu porównania go z Twoim plikiem. Link do pobrania: http://www.screenandsound.pl/demo.mp4

 

 

Regulamin SAS 2018